Reglement

Art. 1   |   Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden. 

Art. 2   |  De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins. 

Art. 3   |  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, die bestaat uit de Stichting Katoentjestocht. De stichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen. 

Art. 4   |  Deelnemen aan de Katoentjestocht houdt in: een hele marathon wandelen, of een halve, of een kwart of een achtste, startend op de vooraf vermelde tijden. Alleen marcheren en wandelen is toegestaan. Het parcours is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 Art. 5   |  Vóór de start van het evenement moet het inschrijfgeld zijn betaald, hetzij bij voorinschrijving, hetzij ter plekke op de startlocatie. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 Art. 6   |  Indien een deelnemer van afstand wil veranderen moet dit voor de start bij het informatiecentrum geregeld zijn. Bij wijziging van korte naar langere afstand dient het verschil in inschrijfgeld bijbetaald te worden. Bij kortere afstand vindt geen restitutie plaats. Na de start van het evenement is het niet meer mogelijk van afstand te veranderen.

 Art. 7   |  Als een deelnemer om wat voor reden dan ook geen inschrijfbevestiging kan overhandigen, moet deze zich aan de hand van zijn/haar legitimatie melden bij het informatiecentrum, waarna na gegevenscontrole het startbewijs uitgereikt wordt.

 Art. 8   | Aan de afstanden is geen minimum leeftijdsgrens verbonden.

 Art. 9   |  De deelnemers worden verplicht gedurende de nacht reflecterende kleding (hesje) te dragen.

 Art. 10   |  De deelnemers dienen zich wandelend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours. Daarnaast is het parcours beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 Art. 11   |  Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemers moeten in principe op trottoirs lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en als die niet aanwezig zijn, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van de route mag men de gehele rijweg gebruiken. Verkeerslichten en aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.

 Art. 12   |  Het is het de deelnemers verboden:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
  • Huisdieren mee te voeren; met uitzondering van blindengeleidehond
  • Op het parcours alcoholische dranken of drugs te gebruiken.
  • Tijdens de nachtelijke uren overlast te maken, 23:30 uur t/m 06:00uur.
  • Overtreders krijgen een waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de organisatie volgen.
  • Zich buiten de paden van het afgezette parcours te bevinden. 

Art. 13   |  Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

 Art. 14   |  De door de organisatie aangewezen verzorgende functionarissen hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Men kan na een dergelijke waarschuwing alleen op eigen risico verder lopen. Deelnemers die kennelijk onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren, of zich op enerlei wijze misdragen, worden door verzorgende functionarissen of organisatoren gesommeerd het parcours direct verlaten.

 Art. 15   |  In geval een deelnemer het parcours voortijdig beëindigt, dient deze het startbewijs aan de medewerker van de organisatie (bezemwagen) af te geven.

 Art. 16   |  Deelnemers die eerder dan de aangegeven tijd op een post komen, hebben op dat moment nog geen recht op verzorging ter plekke. Zij moeten wachten tot de post regulier opengaat.

 Art. 17   |  Deelnemers zijn verplicht zich na afloop van de tocht af te melden bij de organisatie.

 Art. 18   |  Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland.